Podmienky

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. V súlade s tým sme vyvinuli tieto pravidlá, aby ste
pochopili, ako zhromažďujeme, používame, komunikujeme a zverejňujeme a ako používame
osobné informácie. Nasleduje prehľad našich zásad ochrany osobných údajov.

Your privacy is very important to us. Accordingly, we have developed this Policy in order for you
to understand how we collect, use, communicate and disclose and make use of personal
information. The following outlines our privacy policy.

Pred alebo v čase zhromažďovania osobných údajov identifikujeme účely, na ktoré sa údaje
zhromažďujú.
Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which
information is being collected.

Zhromažďujeme a používame osobné informácie výlučne s cieľom splniť nami určené účely a na
ďalšie kompatibilné účely, pokiaľ nezískame súhlas dotknutej osoby alebo ak to nevyžaduje
zákon.
We will collect and use of personal information solely with the objective of fulfilling those
purposes specified by us and for other compatible purposes, unless we obtain the consent of the
individual concerned or as required by law.

Osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na splnenie týchto účelov.
Osobné údaje budeme zhromažďovať zákonnými a spravodlivými prostriedkami a prípadne s
vedomím alebo súhlasom dotknutej osoby. Osobné údaje by mali byť relevantné pre účely, na
ktoré sa majú použiť, a v rozsahu nevyhnutnom pre tieto účely by mali byť presné, úplné a
aktuálne.
We will only retain personal information as long as necessary for the fulfillment of those
purposes. We will collect personal information by lawful and fair means and, where appropriate,
with the knowledge or consent of the individual concerned. Personal data should be relevant to
the purposes for which it is to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should
be accurate, complete, and up-to-date.

Osobné údaje budeme chrániť primeranými bezpečnostnými opatreniami proti strate alebo
odcudzeniu, ako aj neoprávneným prístupom, zverejnením, kopírovaním, použitím alebo
úpravami.
We will protect personal information by reasonable security safeguards against loss or theft, as
well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.

Poskytneme na sprístupnenie zákazníkom informácie o našich zásadách a postupoch týkajúcich
sa správy osobných údajov.
We will make readily available to customers information about our policies and practices
relating to the management of personal information.

Zaviazali sme sa, že budeme svoje podnikanie vykonávať v súlade s týmito zásadami, aby sme
zaistili ochranu a zachovanie dôvernosti osobných údajov.
We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to
ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained.